Vedtægter for Ørslev Landsbylaug

Vedtægter for Ørslev Landsbylaug vedtaget på ordinær generalforsamling torsdag 14. nov. 2019.

§ 1:   Navn og hjemsted

Stk.  1: Foreningens navn er Ørslev Landsbylaug.

Stk.  2: Foreningens hjemsted er Ørslev Sogn i Ringsted kommune. Adressen er formandens bopæl.

§ 2: Formål

Foreningens formål er at bevare og udbygge landsbymiljøets bedste traditioner og virke som talerør over for myndighederne ved at fremsætte og prioritere forslag til bedste for sognets trivsel og udvikling.

§ 3: Folkeoplysende og social virksomhed

Stk.  1: Foreningen kan tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven.

Stk.  2: Virksomheden kan være undervisning, studiekreds, foredrag, og debatskabende aktivitet for voksne og børn og voksne sammen.

Stk.  3: Deltagerne i den folkeoplysende virksomhed har mulighed for en plads i bestyrelsen.

Stk.  4: Den folkeoplysende virksomhed er som udgangspunkt åben for alle, jf. § 4 i nærværende vedtægter og § 8, stk. 4 i Folkeoplysningsloven.

Stk.  5: Foreningen kan arbejde for at styrke og opbygge sociale netværk.

§ 4: Medlemmer

Enhver, der har fast bopæl i sognet, kan optages som medlem af foreningen.

Andre kan efter bestyrelsens beslutning optages i foreningen.

§ 5: Regnskabet

Stk.  1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk.  2: Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at den ene revisor afgår i ulige år, den anden i de lige år. Desuden vælges en revisorsuppleant for 2 år ad gangen.

§ 6: Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

§ 7: Bestyrelsen

Stk.  1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen således, at 4 medlemmer afgår i de lige år og 3 medlemmer i de ulige år.

Stk.  2: Ligeledes vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år ad gangensåledes, at den ene afgår i lige og den anden i ulige år.

Stk.  3: Foreningens bestyrelse kan i det daglige kaldes Ørslev Lokalråd.

§ 8: Konstitution

Stk.  1: Bestyrelsen konstituerer sig efter hver ordinær generalforsamling med formand, næstformand, kasserer, sekretær og pressesekretær.

Stk.  2: Formanden (eller i dennes forfald næstformanden) indkalder til bestyrelsesmøde, når der er sager til behandling, eller når ét af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det med samtidig anførelse af dagsorden.

Stk.  3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden.

Stk.  4: Beslutninger foretages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Stk.  5: Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger og over forhandlinger på generalforsamlingen.

Stk.  6: Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsfortegnelse og sørger for opkrævning af kontingent.

Stk.  7: Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden.

§ 9: Associerede foreninger

Foreninger hjemmehørende i Ørslev med socialt eller kulturelt sigte, kan efter bestyrelsens godkendelse opnå ret til at lade sig repræsentere i landsbylaugets bestyrelse med ét fast medlem, der har taleret, men ikke stemmeret.

§ 10: Arbejdsgrupper

Stk.  1: Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af bestemte, afgrænsede spørgsmål.

Stk.  2: Bestyrelsen godkender, hvordan arbejdsgruppen skal sammensættes og virke.

Stk.  3: Såfremt bestyrelsen ikke er repræsenteret i arbejdsgruppen med mindst 1 medlem, har gruppens formand sæde i bestyrelsen, sålænge arbejdsgruppen eksisterer. Arbejdsgruppens formand har taleret, men ikke stemmeret i bestyrelsen.

§ 11: Generalforsamling

Stk.  1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den indkaldes på hensigtsmæssig måde med mindst 2 uger varsel.

Stk.  2: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år primo marts med en dagsorden med mindst flg. punkter:

pkt. 1:  Valg af dirigent

pkt. 2: Beretning

pkt. 3: Økonomi

  1. Regnskab
  2. Forslag til budget
  3. Fastsættelse af kontingent

pkt. 4: Indkomne forslag

pkt. 5: Valg af

  1. Bestyrelsesmedlemmer, jvf. § 7, stk. 1
  2. Bestyrelsessuppleanter, jvf. § 7, stk. 2
  3. Revisor og revisorsuppleant, jf. § 5, stk. 2

pkt. 6: Eventuelt

Stk.  3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk.  4: Ved afstemninger kan der kun afgives én stemme pr. gyldigt medlemskort.

Stk.  5: Alle beslutninger – med undtagelse af de i §§ 12 og 13 nævnte – træffes af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. 

§ 12: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom.

§ 13: Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer af foreningens vedtægter skal – i det mindste i hovedpunkter – fremgå af dagsordenen for den generalforsamling, hvor de agtes behandlet. Til vedtagelse af et sådant forslag kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 14: Opløsning

Stk.  1: Foreningen kan kun opløses, såfremt et forslag herom vedtages på den ordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer og derefter vedtages uændret med den nævnte majoritet på en ekstraordinær generalforsamling, der til dette formål sammenkaldes tidligst ugedagen og senest månedsdagen efter den ordinære generalforsamling.

Stk.  2: I tilfælde af foreningens opløsning overgår dens arkiver til det lokalhistoriske arkiv, mens dens øvrige aktiver anvendes til almennyttigt formål i sognet.

Således vedtaget på 

ØRSLEV SOGNEFORENINGs

stiftende generalforsamling, tirsdag den 1. oktober 1985

Georg Hansen, generalforsamlingens sekretær       

Bent Christiansen, generalforsamlingens dirigent

___________

Med tilføjelser i § 3 og § 8, stk. 7 vedtaget på

ordinær generalforsamling, tirsdag den 30. oktober 2001

Kjeld L. Kampp Rasmussen, generalforsamlingens sekretær

Erling Henriksen, generalforsamlingens dirigent

___________

Foreningens navn ændret til

ØRSLEV LANDSBYLAUG

vedtaget på ordinær generalforsamling, onsdag d. 1. nov. 2006

Kjeld L. Kampp Rasmussen, generalforsamlingens sekretær

Carl Sibbesen, generalforsamlingens dirigent

___________

Med tilføjelser i § 3, titel og §3, stk. 5 og § 7, stk. 3 vedtaget på

ordinær generalforsamling, mandag den 29. oktober 2007

Kjeld L. Kampp Rasmussen, generalforsamlingens sekretær

Ellen Hansen, generalforsamlingens dirigent

___________

Med ændring af § 7, stk. 1 vedtaget på ordinær generalforsamling mandag den 26. okt. 2009

Kjeld L. Kampp Rasmussen, generalforsamlingens sekretær og dirigent 

___________

Med ændring af § 11, stk. 2 vedtaget på ordinær generalforsamling torsdag 14. nov. 2019.

Kjeld L. Kampp Rasmussen 
Kai Brorson 
Susan Hemmingsen 
Kenneth Bo Andersen
Margit Christiansen
Frank Broen
Jacob Dethmer