Referat af generalforsamling onsdag 29.marts

 

Generalforsamling – Ørslev Landsbylaug

 

Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 19.30-ca. 21.00

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 

Pkt. 1: Valg af dirigent

Kjeld styrer slagets gang

Pkt. 2: Beretning

                      Beretningen ligger på hjemmesiden under Nyheder. Kultur og møder: Sankt Hans, Ørslevdag, Juletræstænding (Broen-El reddede lyset), Borgermøde, Børnemusikshow, Fastelavn 36 deltagende børn, affaldsindsamling.

Fællesspisning næsten alle måneder, der er kommet flere det sidste år ca. 30-40 deltagere, Lokale kokke laver maden. Ukrainerne laver mad næste gang, både flygtninge og fastboende.

Biodiversitet Kastanjely og Bystien, Hjemmeside 690 besøgende siden med godt og vel 3000 besøg siden medio december. Gangbro på Bystien, Pudebump ved indkørselsveje, reduceret fodgængerfelter til 3, til gengæld bedre lys og skilte. Udskiftet skilte rundt omkring. Legeplads løbende vedligehold, Mads, Kenneth og Jannik styrer den. Ladestander har bestemt ikke været en økonomisk succes, Idrætsforeningen laver Padelbane færdig medio maj. Bypark nye tiltag og vedligehold. Gadekær Udsigt til at der endelig kan komme vand, tagnedløb fra Kastaniely skal føde gadekæret. Medlemmer Særlig indsats i 2023, mange er villige til at gøre et stykke arbejde for foreningen.

Planer: bosætning 3 dobbelthuse på Stavskovsvej, bosætning på start af Terslevvej måske op til 50 andelsboliger. El-delebil måske ikke så relevant. Forbedring af Lilleåstien og Nyhusstien. Kulturarrangementer: Forsker-foredrag i slutningen af april.

Tak til hele bestyrelsen, tovholdere og hjælpere. Særlig tak til Frank Broen, som ikke genopstiller, – for mange års deltagelse i bestyrelsen.

Planer omkring frugtsti, søgt Jem&Fix fonde, der er mange, der har svaret på spørgeskema på Facebook, de interesserede fortsættes med arbejdet. Kommunen vil gerne at det bagerste stykke af banerne laves til biodiversitet (så de kan spare på græsslåningen) og der kan søges en fond i kommunen. Slå en slynget sti og evt. bålplads.

Hjørnet ved siden af shelterne evt. plads til haver, evt. beplantet labyrint. Forslag modtages.

Skrive i ØrslevNyt reklame for Ørslevfilmen

Medlemsfordele i Landsbylauget, hvis du vil låne flag til festlige lejligheder, er det gratis, hvis man er medlem, –  ellers 200,- kr.

Beretning godkendt

Pkt. 3: Økonomi

 1. Regnskab
  b) Budget
  c) Fastsættelse af kontingent.
  Regnskabet godkendt

Godt at kommunen har lavet puljer vi kan søge til aktiviteter

 1. Bestyrelsen foreslår fortsat prisen til 80 kr. (pensionister ½ pris).

Vedtaget

Pkt. 4: Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.
Desuden drøftes Landsbylaugets arbejde (udover en kort beretning).

Pkt. 5: Valg af

 1. a) Bestyrelsesmedlemmer

På valg Kenneth, Jannik, Kjeld. Alle modtager genvalg.
Alle medlemmer er meget velkomne til at stille op

Alle genvalgt
b) Bestyrelsessuppleanter
Frank er på valg. Modtager ikke genvalg.

Johanna er valgt
Alle medlemmer er meget velkomne til at stille op
c) Revisor og revisorsuppleant
Gustav er på valg. Modtager genvalg.

Det er muligt at være medlem, selvom han ikke bor i byen

Gustav valgt
Revisorsuppleant vælges i år.

Pkt. 6: Eventuelt

 1. Vi vil bl.a. drøfte ideer til en ændret proces for generalforsamlinger for byens foreninger.

Mange gode indslag i drøftelserne: Foreninger har et problem med manglende tilslutning. Ændring af vedtægter, dato på året evt. nødvendigt, hvis det skal gennemføres. Hvordan får vi tiltrukket nye og aktiveret dem? Det er bedre, at de, der kommer, er interesserede foreningen end, at der kommer mange. I Landsbylauget står ikke, at man skal medlem for at komme til generalforsamling. Generelt er alle generalforsamlinger åbne for alle, men afstemninger er kun for medlemmer.

 1. Vedvarende energi-område (Kai orienterer):

Fremlagt planer for kommunen, der kommer høringer 3/5 landbaserede vindmøller, solfangere Vi kan protestere Forhale, Vi kan sabotere Forhale/forhindre, Vi kan vælge Dialog samle alle indvendinger, problemer. Ansøgning om at Ottestrups jord kommer med. Biodiversitet sammen med solceller forskes der i.

 1. Brev fra borger: Omkring unge, konkrete forslag for unge. Er der behov eller er det os der skaber det? Det kunne være månedlig brætspils cafe med fokus på et specielt spil. Det ville være et godt indgangspunkt til at høre hvad de unge kunne tænke sig, Det er bare at gå i gang, det er ikke et krav at de bor her i byen.

 

Tak for deltagelse.

                                                                                       På bestyrelsens vegne

Formand – Kjeld, 20169008, kjeldkampp@outlook.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ØLL-beretning 2023 (marts 22-marts 23)

Årsregnskab 2022