Status for Ringsted Go Green – og øvrige energiområder

Status for Ringsted Go Green – og ansøgningerne om energianlæg.

Som følge af statens krav til de enkelte kommuner om at finde mulighed for vedvarende energianlæg, har Ringsted Kommune her i foråret modtaget nogle ansøgninger om energianlæg.
Et af dem hedder ”Ringsted Go Green” og består af 570 ha solceller og 9 stk. 185 m høje vindmøller. Anlægget foreslås at ligge på Giesegårds jorde i Nordrup-Farendløse sogn – og lige op ad Ørslev sogns areal, og vil derfor påvirke en del mennesker i Ørslev Sogn – især beboerne i Nyhuse og nogle ejendomme på Nyvangsvej.
Mange mennesker i både Ørslevområdet og Nordrup-Farendløseområdet er bekymret over både størrelse, placering, lydmæssige og synsmæssige belastninger, påvirkning af natur, dyreliv, herlighedsværdi og landskabelige påvirkninger.

Der er blevet afholdt borgermøde i Kongrescentret, Nordrup og i Ørslev med mange deltagere.

Der er indsendt en masse høringssvar ang. ansøgningerne. Høringssvarene behandles af kommunen i løbet af efteråret, hvor man finder ud af, hvilke ansøgninger der skal afvises – og hvilke firmaer, der får lov at lave yderligere undersøgelser.

Kommunen og borgmester Henrik Hvidesten har fra starten meddelt, at de ønsker at samarbejde med lokalområderne igennem Landsbyforum og lokalrådene omkring udfordringen.

På mødet i Nordrup og her i Ørslev fik vi god hjælp af Bjørn Holmgaard stifteren af Vores Energi APS, som netop arbejder for at opnå med størst mulige indflydelse for landområder i sager som disse.

Vi er blevet anbefalet at starte en VE-forening (Vedvarende Energi-forening), så hurtigt som muligt. Vi tager simpelthen kommunen på ordet og søger maksimal indflydelse på udviklingen af VE i vores område. Det gælder både i forhold til placeringen og størrelsen og det gælder i forhold til eventuelt lokalt medejerskab. Vi vil arbejde for, at en væsentlig del af det lokale ejerskab lægges i en almennyttig fond sådan, at fordelene kommer lokalsamfundene som helhed til gavn, hvis der opstilles anlæg i vores lokalområde.

Foreningens holdning til alle disse spørgsmål skal i sidste ende afgøres gennem en lokaldemokratisk proces, hvor alle medlemmer af foreningen stemmer om et ja eller nej til det forhandlingsresultat, som foreningen har opnået gennem forhandlinger med projektudviklere og lodsejere.

I lokalrådene (Nordrup-Farendløse Lokalråd og Ørslev Landsbylaug) er vi enige om følgende udgangspunkt for en VE-forening og for samarbejde med kommunen:
– en VE-forening skal være åben, hvor alle interesserede i lokalområdet kan melde sig ind fra starten. Der skal ikke stilles spørgsmål ved, om foreningen virkelig repræsenterer lokalområdet eller om vi bare er en lille gruppe, der plejer vores særinteresser, fordi vi så nemmere kan affærdiges i forhandlingerne.

– bestyrelsen skal være demokratisk valgt og repræsentativ i forhold til de aktuelle lokalområder der er i spil. Efterhånden som det bliver klart, hvilke områder i kommunen, der bliver berørt, vil VE-foreningen bliver tilrettet derefter.

-den skal tage udgangspunkt i lokalrådene, som sammen med kommune danner rammerne for samarbejdet, og VE-foreningen derved får legitimitet i forhold til forhandlinger med kommune og energivirksomheder.

Uden vores kommunalpolitikeres opbakning får vi ingen indflydelse på udviklingen. Derfor er vi nødt til at begynde med et møde med politikere og i den kommunale administration, hvor rammerne defineres

Det møde bliver i august. Kommunens medarbejdere kunne først mødes dér.

Efter mødet vil en VE-forening blive oprettet. Foreningen kan så med hjælp fra Bjørn Holmgaard og kolleger fra Vores Energi forhandle med kommunen for at få det bedst mulige rygstød i forhold til det videre forhandlingsforløb med Ringsted Go Green og aktørerne fra de øvrige energianlæg.

Ingen ved, hvilke anlæg der skal arbejdes videre med, – og hvis for eksempel anlægget her ved Nordrup-Farendløse-Ørslev droppes, kan VE-foreningen ”overflyttes” til at have fokus i et andet område – og måske med ændret bestyrelse.

Derfor vil vi også invitere repræsentanter fra andre lokalråd med til opstartsmøder, og det vil være aktuelt, at medlemmer af VE-foreningen også består af personer udenfor vores to lokalområder. Det vil udvikle sig henad vejen!

Det er planen løbende at opdatere udviklingen på vores hjemmeside: www.oerslev.dk, så følg endelig med hér!

Mvh Kjeld – på vegne af Ørslev Landsbylaug